Museo Pohjanmaa

Ajankohtaista

Vuoden 2017 Hedmanin juhlavuoden apuraha, hakeminen ja hakuajat

Hedmanin Säätiön hallitus päätti vuonna 2014 ryhtyä jakamaan 25.000 euron suuruista Hedmanin juhlavuoden apurahaa Karl Hedmanin 150-vuotispäivän kunniaksi. Tuolloin päätettiin, että apuraha pyrittäisiin jakamaan joka kolmas vuosi.

Säätiön hallitus on näin ollen päättänyt jakaa toista kertaa Hedmanin juhlavuoden apurahan. Apuraha myönnetään vuonna 2017 ja sen suuruus on edelleen 25.000 euroa.


Apurahan kohde

 Hedmanin juhlavuoden apuraha myönnetään suomalaiseen museotutkimukseen tai museotiomintaa palvelevaan kehittämishankkeeseen. Erityistä huomiota voidaan kiinnittää Suomen itsenäisyyden teemaan. Tutkimusala voi olla taidehistoria, arkeologia, konservointi, kulttuurihistoria, historia, museologia tai muu museotoimintaa tukeva tutkimus. Tutkimus tulee kirjoittaa suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä.


Hakijat

 Apuraha voidaan myöntää yksityishenkilölle, työryhmälle ja yhteisölle, kotimaisille tai ulkomaisille.


Hakuaika vuoden 2017 Hedmanin juhlavuoden apurahalle

Apurahan hakemisesta ilmoitetaan lehti-ilmoituksin sekä muilla säätiön hallituksen päättämillä tavoilla. Hakuaika alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.3.2017. Hakeminen tapahtuu kirjallisesti täyttämällä oheinen hakulomake ja toimittamalla se osoitteeseen: 

Pohjanmaan museo / Hedmanin juhlavuoden apuraha
Koulukatu 2 
65100 Vaasa

Hakemusten tulee olla perillä 31.3.2017 mennessä (postileima hyväksytään). Faksilla tai sähköisesti lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen tietoja ei voi olellisilta osilta täydentää hakuajan päätyttyä.

 

Suomen Kotiseutuliitto jakoi Seurantaloavustuksia 2017

 

 

Suomen Kotiseutuliitto jakoi Seurantaloavustuksia Pohjanmaan museon toimialueelle 210 000€ - Finlands hembygdsförbund delade ut 210 000 € till föreningshus på Österbottens museums verksamhetsområde.
http://www.kotiseutuliitto.fi/…/s…/myonnetyt-avustukset/2017

 

 

Tukia jaettiin valtion taholta rakennuskannan ja museoiden hoitoon vuonna 2016  n. 752 700€ (viime vuonna 617.700 €) entisen Vaasan läänin alueella.

 

Avustukset rakennusperinnön hoitoon vuonna 2016:

Museovirasto jakoi tänä vuonna entistämis- ja hoitoavustuksia  245 450 € Pohjanmaan maakuntamuseoiden alueella (ent. Vaasan lääni).

 

Lisäksi Kotiseutuliitto myönsi 278 200 € (viime vuonna 249 500 €) Pohjanmaan museoiden alueilla (ent. Vaasan lääni). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi 118  000 € (viime vuonna 74.200 €) rakennusperinnön hoitoon niin ikään vanhan Vaasan läänin alueelle.

 

Avustukset entisen Vaasan läänin kotiseutu- ja paikallismuseoille vuonna 2016:

Pohjanmaan maakuntamuseoiden alueelle Museovirasto jakoi 111 000 € harkinnanvaraisia valtionavustuksia paikallismuseoille. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon alueelle tuli harkinnanvaraisia museoavustuksia eniten koko maassa eli 58 200 €.

 

Haku vuodelle 2017 on käynnissä:

Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset (Museovirasto)

Lisätietoja:  http://www.nba.fi/fi/avustukset/museoiden_harkinnanvaraiset

Hakemukset toimitettava 7.11.2016 klo 16.15  mennessä osoitteella Museovirasto,  PL 913, 00101 HELSINKI.

Jos hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, se lähetetään osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museoviraston toimipisteen Sturenkatu 2 a aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon.

Opas museoiden harkinnanvaraisten avustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen on verkossa:

http://www.nba.fi/fi/avustukset/museoiden_harkinnanvaraiset/opas_avustusten_hakuun 

Lisätietoja: maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, kaj.hoglund@vaasa.fi

Rakennusten entistämisavustukset (ei museorakennukset) valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistäviin korjaustöihin sekä muinaisjäännösten hoitoon (Museovirasto) 

Hakuaika päättyy 30.10.2016. klo 16.15 Osoite: MUSEOVIRASTO, PL 913, 00101 HELSINKI, kirjaamo@museovirasto.fi

http://www.nba.fi/fi/entavustus 

Lomake: http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset/lomake_ja_tayttohje 

Muut avustukset, kuten valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin, avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen, avustus muinaisjäännösten hoitoon sekä avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon. Katso Museoviraston nettisivut http://www.nba.fi/fi/avustukset 

Lisätietoja: rakennustutkija Outi Orhanen, outi.orhanen@vaasa.fi 

 

Hedmanin Säätiö

Tukee Vaasan alueen museoita ja niiden toimintaa. Avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden. info@hedmaninsaatio.fi  www.hedmaninsaatio.fi

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät avustuksia mm. rakennusperinnön hoitoon vuodelle 2017. Saaristoavustuksia voidaan osoittaa myös alueen rakennusperintöä tukeviin kohteisiin.

Hakulomakkeita saa mm. ELY-keskuksista. Puhelinvaihde: 0295 027 500. Lisätietoja: juhani.hallasmaa@ely-keskus.fi

Lomake: http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ym_ym004/index.html 

 https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#.V_TuCsua2Ul 

Haku alkaa 17.10.2016 ja päättyy 30.11.2016. Lomakkeet ELY-keskukselle tulee toimittaa 30.11.2016 mennessä.

 

Dags att ansöka om bidrag för museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader

 

För byggnadsbeståndet fick man på gamla Vasa läns område stöd från staten under år 2016 ca 752 700 €  (förra år 617.700€) och för hembygdsmuseer 111 000 €.

 

Bidrag för renovering av byggnader år 2016:

Museiverket delade i år ut  245 450 € för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fornminnen på Österbottens landskapsmuseernas  verksamhetsområde (f.d. Vasa län).

 

NTM-centralen delade ut 118 000 € (förra år74.200€)  för värdefullt byggnadsarv i gamla Vasa läns område. Finlands hembygdsförbund delade ut 278 200 € (förra år 249 000€)  till föreningshus på Österbottens landskapsmuseernas verksamhetsområde (f.d. Vasa län) 

 

Behovsprövade stasbidrag för hembygdsmuseer i gamla Vasa län år 2016:

111 000 € i behovsprövade statsbidrag för lokamuseer (hembygdsmuseer) på Österbottens landskapsmuseernas område i f.d. Vasa län. Sydösterbottens landskapsmuseums område fick 58 200€ för hembygdsmuseer, mest i hela Finland.

 

Bidrag för år 2017 kan ansökas nu:

 

Behovsprövade statsunderstöd för museer (Museiverket)

Ytteligare information: http://www.nba.fi/sv/understod/behovsprovade_statsunderstod 

 

Ansökningarna bör vara Museiverket tillhanda senast 7.11. 2015 kl 16.15  på adressen Museiverket, PB 913, 00101 HELSINGFORS eller per e-post: kirjaamo@nba.fi 

Guide för ansökningar:  http://www.nba.fi/sv/handbok 

Ytterligare information: landskapsmuseiforskare Kaj Höglund, kaj.hoglund@vaasa.fi

 

Understöd för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader (ej museibyggnader) med riksintresse och för vård av fornlämningsområden (Museiverket)

Ytterligare information: http://www.nba.fi/sv/understod/restaureringsbidrag

Ansökningarna bör vara Museiverket tillhanda senast 30.10.2016 kl 16.15 på adressen Museiverket, PB 913, 00101 HELSINGFORS eller per e-post: kirjaamo@nba.fi 

Ytterligare information: byggdnadsforskare Outi Orhanen, outi.orhanen@vaasa.fi

 

Övriga understöd: Understöd för innovativa projekt, understöd för kulturarvet och understöd för vård av världsarvsobjekt.  Se Museiverkets hemsidor:  http://www.nba.fi/sv/understod

 

Hedmanska Stiftelse stöder museiverksamhet i Vasa trakten. Ansökningar kan göras året runt. info@hedmaninsaatio.fi 

 www.hedmaninsaatio.fi 

 

NTM-centralens understöd: Understöd för vård av byggnadsarvet kan också ansökas från NTM/ELY-centralen. Skärgårdsbidraget kan också användas till vård av byggnadsarvet i regionen.  Blanketter kan hämtas från ELY-centralen eller från internet (på finska). tel. 0295 027 500. Ytterligare information: juhani.hallasmaa@ely-keskus.fi 

 https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#.V_TuCsua2Ul 

Ansökningstiden börjar 17.10. och  går ut 30.11.2016

Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset 2016, Pohjanmaan museo alue –

Museernas behovsprövade statsunderstöd 2016, Österbottens museums verksamhetsområde

 Kaskinen/ Kaskö Kaskö hembygds- och museiförening r.f. Kaskö Hembygdsmuseum 4 200 för renovering av vattentak

 Uusikaarlepyy/ Nykarleby Nykarleby stad Kuddnäs Museum 6 500 för konservering av de föremål i samlingen

Vaasa Suomen kirjastomuseoyhdistys ry - Finlands biblioteksmuseiförening r.f. Suomen kirjastomuseo 4 200 luettelointiin ja digitointiin

Vaasa Vaasan Merihistorian Yhdistys ry - Vasa Sjöhistoriska Förening r.f. Vaasan Merimuseo 7 000 museorakennuksen korjaukseen

Vaasa Vaasan Veteraaniautoseura - Vasa Veteranbilssälskap ry Vaasan auto- ja moottorimuseo 6 800 tiiliverhouksen korjaukseen ja puhdistukseen

Vöyri (Vörå) Maxmo hembygdsförening r.f. Klemetsgårdarna 6 800 för förnyandet av pärttak

Maalahti/ Malax Malax museiförening r.f. Sockenmagasinet 3 500 för målning av den yttre fasaden, bytning av en del bräder och rengöring av tegeltaket

 

Harkinnanvaraiset avustukset museoille 2015 Pohjanmaan museon alueella – Behovsprövade statsunderstöd för museer i Österbotten år 2015

Pohjanmaan museon alueelle tuli kolmanneksi eniten avustuksia – Till Österbottens museums verksamhetsområde kom det tredje mest bidragd

Korsnäs Korsnäs Hembygdsförening rf Korsnäs Hembygdsmuseum 3 000 för renovering av museibyggnaden

Kristiinankaupunki Kristiinankaupungin kaupunki Carlsro 5 000 museorakennuksen ulko-ovien korjaukseen, kunnostukseen ja maalaukseen

Kristiinankaupunki Stiftelsen Kilens Hembygdsgård - Säätiö Kiilin Kotiseutumuseo Kiilin kotiseutumuseo 5 000 tuulimyllyn korjaukseen

Kruunupyy / Kronoby Kronoby hembygdsförening r.f. Tolvmansgårdens hembygdsmuseum 5500 för renovering av Tolvmansgårdens hyvudbyggnads vind för utställnings- och förvaringsverksamhet

Laihia Laihian kotiseutu- ja museoyhdistys Nuukuurenmuseo 4 500 museorakennusten pärekattojen uusimiseen

Laihia Suomen Nuorisoseuramuseo-yhdistys ry Suomen Nuorisoseuramuseo 5500 museokokoelmien inventointiin, luettelointiin ja perusnäyttelyn uudistamiseen

Maalahti/Malax Malax museiförening rf Båthus 5000 för renovering av två båthus

 Mustasaari / Korsholm Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Granösunds fiskeläge 5 000 för förnyelse och förbättring av basutställningarna

 Närpiö/Närpes Pörtom hembygdsförening rf Pörtom hembygdsmuseum 4 500 för reparation av alarmsystemet, ett nytt pärttak till fähusbyggnaden och belysning till Alholmagården

 Teuva Teuva-Seura r.y. Teuvan Museo 2000 tuulimyllyn maalaamiseen

 Uusikaarlepyy/Nykarleby Museigården i Nykarleby Herlers museum 5 000 för renovering av huvudbyggnaden

 Vaasa / Vasa Föreningen Brage i Vasa r.f. Brages friluftmuseum 4500 för renovering av museibyggnaden

 Vaasa Vaasan työväenkulttuuriyhdistys ry Vaasan työväenmuseo 2 800 Arkisto- ja suojatarvikkeisiin ja esteettömyyden parantamiseen (ei laitehankintoihin)

 Lisätietoja seuraavasta Kapsäkki-lehdestä (julkaistaan toukokuussa 2015)Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

God Jul och Gott Nytt År!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

POHJANMAAN MUSEOPORTAALI-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI: esitelmät

Täältä voit ladata ja lukea esitelmät, jotka pidettiin projektien Pohjanmaan museiportaali ja Museot yhteistyössä päätösseminaarissa 13.9.2012.

27-09-2012POHJANMAAN MUSEOPORTAALI
-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI, 13.9.2012 Vaasa

Kaksi innovatiivista projektia on viimeisen parin vuoden aikana kehittänyt Pohjanmaan paikallismuseoiden toimintamahdollisuuksia. Projektissa Pohjanmaan museoportaali on luotu Pohjanmaan museoiden yhteinen webbiportaali. Projektissa Museot yhteistyössä on luotu maakunnan paikallismuseoille erilaisia yhteistyömalleja. Nyt on aika esittää projektien tulokset päätösseminaarissa, joka pidetään torstaina 13. syyskuuta Vaasassa. Seminaari Museot matkalla! –tiekartta menestykseen on suunnattu projekteihin osallistuneille, mutta myös muille museoista ja erityisesti paikallismuseoiden toiminnasta kiinnostuneille.

20-08-2012Portaaliin lisätään museoita vielä kesän aikana. Noin puolet osallistuvista museoista on nyt julkaistu.

25-06-2012Museoportaali Museo Pohjanmaa lanseerataan 15.6.2012.

02-06-2012

Nyt kannattaa hakea avustuksia museoiden ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten hoitoon

 

Tukia jaettiin valtion taholta rakennuskannan ja museoiden hoitoon vuonna 2016  n. 752 700€ (viime vuonna 617.700 €) entisen Vaasan läänin alueella.

 

Avustukset rakennusperinnön hoitoon vuonna 2016:

Museovirasto jakoi tänä vuonna entistämis- ja hoitoavustuksia  245 450 € Pohjanmaan maakuntamuseoiden alueella (ent. Vaasan lääni).

 

Lisäksi Kotiseutuliitto myönsi 278 200 € (viime vuonna 249 500 €) Pohjanmaan museoiden alueilla (ent. Vaasan lääni). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi 118  000 € (viime vuonna 74.200 €) rakennusperinnön hoitoon niin ikään vanhan Vaasan läänin alueelle.

 

Avustukset entisen Vaasan läänin kotiseutu- ja paikallismuseoille vuonna 2016:

Pohjanmaan maakuntamuseoiden alueelle Museovirasto jakoi 111 000 € harkinnanvaraisia valtionavustuksia paikallismuseoille. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon alueelle tuli harkinnanvaraisia museoavustuksia eniten koko maassa eli 58 200 €.

 

Haku vuodelle 2017 on käynnissä:

Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset (Museovirasto)

Lisätietoja:  http://www.nba.fi/fi/avustukset/museoiden_harkinnanvaraiset

Hakemukset toimitettava 7.11.2016 klo 16.15  mennessä osoitteella Museovirasto,  PL 913, 00101 HELSINKI.

Jos hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, se lähetetään osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museoviraston toimipisteen Sturenkatu 2 a aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon.

Opas museoiden harkinnanvaraisten avustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen on verkossa:

http://www.nba.fi/fi/avustukset/museoiden_harkinnanvaraiset/opas_avustusten_hakuun 

Lisätietoja: maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, kaj.hoglund@vaasa.fi

Rakennusten entistämisavustukset (ei museorakennukset) valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistäviin korjaustöihin sekä muinaisjäännösten hoitoon (Museovirasto) 

Hakuaika päättyy 30.10.2016. klo 16.15 Osoite: MUSEOVIRASTO, PL 913, 00101 HELSINKI, kirjaamo@museovirasto.fi

http://www.nba.fi/fi/entavustus

Lomake: http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset/lomake_ja_tayttohje 

Muut avustukset, kuten valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin, avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen, avustus muinaisjäännösten hoitoon sekä avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon. Katso Museoviraston nettisivut http://www.nba.fi/fi/avustukset

Lisätietoja: rakennustutkija Outi Orhanen, outi.orhanen@vaasa.fi

 

Hedmanin Säätiö

Tukee Vaasan alueen museoita ja niiden toimintaa. Avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden. info@hedmaninsaatio.fi  www.hedmaninsaatio.fi

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät avustuksia mm. rakennusperinnön hoitoon vuodelle 2017. Saaristoavustuksia voidaan osoittaa myös alueen rakennusperintöä tukeviin kohteisiin.

Hakulomakkeita saa mm. ELY-keskuksista. Puhelinvaihde: 0295 027 500. Lisätietoja: juhani.hallasmaa@ely-keskus.fi

Lomake: http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ym_ym004/index.html

 https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#.V_TuCsua2Ul

Haku alkaa 17.10.2016 ja päättyy 30.11.2016. Lomakkeet ELY-keskukselle tulee toimittaa 30.11.2016 mennessä.

 

Dags att ansöka om bidrag för museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader

 

För byggnadsbeståndet fick man på gamla Vasa läns område stöd från staten under år 2016 ca 752 700 €  (förra år 617.700€) och för hembygdsmuseer 111 000 €.

 

Bidrag för renovering av byggnader år 2016:

Museiverket delade i år ut  245 450 € för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fornminnen på Österbottens landskapsmuseernas  verksamhetsområde (f.d. Vasa län).

 

NTM-centralen delade ut 118 000 € (förra år74.200€)  för värdefullt byggnadsarv i gamla Vasa läns område. Finlands hembygdsförbund delade ut 278 200 € (förra år 249 000€)  till föreningshus på Österbottens landskapsmuseernas verksamhetsområde (f.d. Vasa län) 

 

Behovsprövade stasbidrag för hembygdsmuseer i gamla Vasa län år 2016:

111 000 € i behovsprövade statsbidrag för lokamuseer (hembygdsmuseer) på Österbottens landskapsmuseernas område i f.d. Vasa län. Sydösterbottens landskapsmuseums område fick 58 200€ för hembygdsmuseer, mest i hela Finland.

 

Bidrag för år 2017 kan ansökas nu:

 

Behovsprövade statsunderstöd för museer (Museiverket)

Ytteligare information: http://www.nba.fi/sv/understod/behovsprovade_statsunderstod 

 

Ansökningarna bör vara Museiverket tillhanda senast 7.11. 2015 kl 16.15  på adressen Museiverket, PB 913, 00101 HELSINGFORS eller per e-post: kirjaamo@nba.fi

Guide för ansökningar:  http://www.nba.fi/sv/handbok

Ytterligare information: landskapsmuseiforskare Kaj Höglund, kaj.hoglund@vaasa.fi

 

Understöd för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader (ej museibyggnader) med riksintresse och för vård av fornlämningsområden (Museiverket)

Ytterligare information: http://www.nba.fi/sv/understod/restaureringsbidrag

Ansökningarna bör vara Museiverket tillhanda senast 30.10.2016 kl 16.15 på adressen Museiverket, PB 913, 00101 HELSINGFORS eller per e-post: kirjaamo@nba.fi

Ytterligare information: byggdnadsforskare Outi Orhanen, outi.orhanen@vaasa.fi

 

Övriga understöd: Understöd för innovativa projekt, understöd för kulturarvet och understöd för vård av världsarvsobjekt.  Se Museiverkets hemsidor:  http://www.nba.fi/sv/understod

 

Hedmanska Stiftelse stöder museiverksamhet i Vasa trakten. Ansökningar kan göras året runt. info@hedmaninsaatio.fi

 www.hedmaninsaatio.fi

 

NTM-centralens understöd: Understöd för vård av byggnadsarvet kan också ansökas från NTM/ELY-centralen. Skärgårdsbidraget kan också användas till vård av byggnadsarvet i regionen.  Blanketter kan hämtas från ELY-centralen eller från internet (på finska). tel. 0295 027 500. Ytterligare information: juhani.hallasmaa@ely-keskus.fi

 https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#.V_TuCsua2Ul

Ansökningstiden börjar 17.10. och  går ut 30.11.2016